Agenda

Geen activiteiten gevonden

Grondtoon '20-'21 : "God Gebeurt"

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020 Geschreven door Lode Caes

De grondtoon voor het werkjaar 2020-2021 'God gebeurt' wil stilstaan bij één van de grote pijlers van kerk-zijn : de diaconie. Letterlijk betekent dit woord : dienstbaarheid, vooral in de context van zorg voor mensen die één of andere nood kennen. Nu gebeurt er Godzijdank zeer veel goeds door mensen die ons geloof niet delen. Maar de term diaconie wordt gebruikt voor inzet die, naar het voorbeeld van Jezus, geworteld is in een Bijbelse spiritualiteit, die gevoed wordt door gebed en liturgie en die samen gedragen wordt door een geloofsgemeenschap.De affiche toont centraal het beeld van de barmhartige Samaritaan. Daarrond werd zijn beschermende, zorgende houding geactualiseerd in onze zorg voor mensen, elke dag opnieuw.

God gebeurt… als je een tochtgenoot ontmoet

We ontmoeten mensen allerhande op onze tocht. Mensen die hun vreugde of hun bezieling met je willen delen. Maar ook mensen in eenzaamheid, armoede, ziekte, … Soms ontmoeten we mensen die het ritme van deze wereld niet aankunnen. Je wordt tochtgenoot als je met iemand op weg gaat, mee in dezelfde richting. Je past je ritme aan aan dat van de ander. Dat kan je overal overkomen : thuis, op het werk of tijdens je vrijwillige inzet. Als we kijken naar het verhaal van de Emmaüsgangers (Lc 24,11-35) ontdekken we hoe de Heer bij ons komt, waar mensen in Jezus' Naam met mekaar op weg gaan. In hun ontmoeting en gesprek vangen we een glimp op van zijn aanwezigheid. Zijn Geest geeft ons het vertrouwen om onszelf te zijn en om onze tochtgenoot te verwelkomen zoals die is. 

God gebeurt… waar we mensen kansen durven geven

Rondom ons, dichtbij of veraf, ervaren we onrecht en kwaad dat kleine of grote afmetingen aanneemt : een misverstand of onenigheid, geweld in relaties, criminaliteit in de maatschappij,… Vaak met als gevolg een schending van het vertrouwen tussen mensen, boosheid, diep verdriet, onmacht, gebroken relaties. Ook het geweld in ons eigen hart kan ons verdelen en afsplitsen van wie we ten diepste zijn, van anderen, de schepping, van God. In de Bijbel lezen we vaak hoe God kwaad wordt over onrecht. Tegelijk geeft Hij mensen elke keer opnieuw een kans, enkel en alleen omdat de mens zijn kind is, omdat Hij hem graag ziet. God is de Barmhartige Vader die op ons wacht. Zijn vreugde is groot als Hij ons in de verte al ziet aankomen. Hij dringt er zacht bij ons op aan om binnen te komen in het feest met die broer die verloren was (Lc 15, 11-32). 

God gebeurt… in zorg voor Zijn schepping

Het aantal natuurrampen is op 20 jaar verdubbeld van 200 tot 400 per jaar. De 26 warmste jaren ooit zaten in de afgelopen 30 jaren. En zo zijn er veel alarmerende cijfers. Willen we onze kinderen een wereld nalaten waarin oceanen stijgen en honger toeneemt ? Realiseren we ons wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering, vooral in het arme Zuiden ? Tijdens zijn algemene audiëntie op de 50ste Werelddag van de Aarde herhaalde paus Franciscus dat we van koers moeten veranderen : 'We zijn geroepen om zorg en eerbied te betonen aan alle schepselen en liefde en medelijden te bevorderen voor onze broeders en zusters, vooral voor de zwakken. We hebben ons gemeenschappelijk huis vervuild, we hebben het beroofd en zo brengen we ons eigen leven in gevaar. Ieder van ons kan zijn kleine bijdrage leveren. Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen.' Het verhaal van de schepping in Genesis (Gn 2,15) stelt duidelijk dat met het geschenk van de schepping een verantwoordelijkheid gepaard gaat. De mens krijgt de opdracht om haar te 'dienen' en te 'behoeden'. Dienen betekent ten volle dienstbaar zijn, met gebruik van al je creativiteit. Behoeden is naar waarde schatten, beschermen en bewaren. Beide werkwoorden zijn als een waarschuwing dat genieten van de schepping (mensen inbegrepen) iets anders is dan haar exploiteren en voor eigen belang gebruiken 

God gebeurt… als we de problemen structureel aanpakken

We voelen ons als christen aangesproken om onze naaste die het moeilijk heeft, te helpen. Dat behoort tot ons DNA en het is heel waardevol. In de Bijbel behoort het tot de kern van het verbond van God met zijn volk dat er aan elke mens recht wordt gedaan, ook aan 'weduwe, vreemdeling en wees'. Voorschriften zoals de sabbatrust voor iedereen, de plicht om resten op het veld te laten liggen voor de armen, de kwijtschelding van schulden en de herverdeling in het jubeljaar, enz. kunnen ons ook vandaag inspireren. In Handelingen wordt verteld hoe de eerste christenen de solidariteit concreet maken en zorg dragen voor de menselijke waardigheid van iedereen : 'zij bezaten alles gemeenschappelijk... Er was geen enkele noodlijdende onder hen. … Aan ieder werd uitgedeeld naar zijn behoefte.' (Hand 4,32-35) 

God gebeurt… Goddank !

Jezus wil ons de eenheid laten zien van de relatie tot God en de relatie tot onze medemens. Hij leeft het voor, ook wanneer Hij voor het laatst maaltijd houdt met zijn vrienden. Jezus wast de voeten. Het is in de liefde tot elkaar dat we God kunnen dienen. Wij zijn gegeven aan elkaar omdat Hij zich gegeven heeft aan ons in brood en wijn. In het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat dit mooie citaat : 'Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.' (Hebr 13, 2) Daar gebeurt God, Goddank! 

God gebeurt… waar mensen naar mensen omzien

Wanneer we Jezus volgen, kunnen we er niet naast kijken : Hij heeft volop aandacht voor de mensen aan de rand. We kennen de verschillende genezingsverhalen en de wijze waarop Hij mensen terug een plek geeft in de samenleving. Zacheüs' ontmoeting met Jezus betekent een radicale ommekeer. Hij leert metterdaad dat 'delen goed doet' (de slogan van Broederlijk Delen; Lc 19,1-10). Vluchtelingen op een menselijke manier behandelen, het is een plicht die reeds zeer krachtig klinkt in het boek Leviticus. 'Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.' (Lv 19,33-34). 

God gebeurt… waar iedereen welkom is

'Ben ik soms de hoeder van mijn broeder ?' vraagt één van de eerste mensen in Genesis. En dat is wat mensen heel de Bijbel door leren, met veel vallen en opstaan : hoe ze zus en broer voor elkaar kunnen zijn. Voor de kleinsten nog het meest. De leerlingen in de evangelies hebben, zoals iedereen, wel eens de neiging om een opdringerige bedelaar of kinderen uit te sluiten. Ze willen optreden tegen mensen die het goede doen zonder dat ze tot Jezus' kring behoren. Maar elke keer gaat Jezus daar onverkort tegenin. Paulus maakt zich boos op christenen in Korinthe die de maaltijd van de gemeenschap in aparte groepen houden omdat de welstellenden zich niets aantrekken van de armen. Zijn mening daarover is scherp : 'zo maken jullie de maaltijd van de Heer te schande !' 

God gebeurt… als je pijn en verdriet deelt

In de evangelies ontmoet Jezus allerlei mensen die gebukt gaan onder lijden, fysiek en geestelijk. Hij gaat naar hen toe om hen persoonlijk te ontmoeten. Hij spreekt hen aan en leeft sterk mee met wat zij meemaken. Hij is ten diepste bewogen en ontdaan, lezen we vaak. Jezus spreekt geen troostende woorden, doet geen beloftes. Het is vooral de ontmoeting en zijn nabijheid die als bevrijdend worden ervaren. Die ontmoeting schenkt de beproefde mens kracht, ze 'geneest' hem. Daarbij valt op dat Jezus mensen aanraakt, voorbij elke grens die de samenleving trekt. Zijn aanraking eist de ander niet op maar geeft die zijn diepste waardigheid en schoonheid terug. Met zijn eenvoudige woorden en gebaren toont Jezus ons een spoor om Hem te volgen. 

God gebeurt :… Hij is bij ons

'Kostbaar in Zijn ogen' klinkt de spreuk van onze bisschop Lode. Bij Jesaja staat : 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want Ik ben bij je.'(Js 43,4-5) Jezus zegt dat de Vader wéét wat we nodig hebben nog voor we het uitspreken. Hij leert ons bidden (Mt 6,7-13). Maar wij gelijken zo vaak op de leerlingen die samen met een slapende Jezus in een storm belanden. Zijn voorbeeld en zijn woord leren ons om ons niet te laten grijpen door de angst, om vertrouwen te hebben. Omdat Hij er is, altijd (Mt 8,23-27). 

God gebeurt… Met de grondtoon van dit werkjaar willen we het komende werkjaar focussen op onze inzet voor wie het moeilijk heeft. Diaconie is een belangrijke en onmisbare opdracht voor wie leerling wil zijn van Jezus. In het voetspoor van Jezus, de dienaar bij uitstek, willen ook wij ons ten dienste stellen van mensen in nood. Laten we ons hart openen voor Gods Geest. Het is immers Gods goede Geest die ons de kracht geeft om zijn liefde zichtbaar te maken in onze samenleving.

Hits: 4053