Kindje Jezus van Praag 2022

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 april 2022 Gepubliceerd: woensdag 05 januari 2022 Geschreven door Lode Caes

Op zondag 9 januari 2022 is er om 15.00 u. in de kathedraal de jaarlijkse gebedsdienst met het Kindje Jezus van Praag met kinderzegening.
Alle kinderen en hun gezinnen zijn welkom!

Voor heel wat kinderen begint het gelovige leven, het kennismaken met Jezus en de verhalen uit de Bijbel vaak met het kerstverhaal. Elk kind spreekt dat wel aan: het stalletje en het kindje in de kribbe, omringd door Maria en Jozef, de engel, de herders en de wijzen. In de kerstdagen blijven in onze kerken nogal wat mensen langere tijd bij die kerststal staan. En ze komen daar spontaan tot gebed bij het kind in de kribbe. De kerststal is immers niet alleen iets om naar te kijken maar ook en vooral een plaats om bij te bidden. Het gaat over het mysterie van de menswording. Over God zelf, die mens is geworden. Dat kind in de kribbe is niemand minder dan de Verlosser van de wereld, de Zoon van God. Hij is in de wereld gekomen voor ons geluk. Het beeld van het kind Jezus de kribbe spreekt ons over Gods grote liefde voor ons mensen.  

Verschillende volwassenen blijven het ganse jaar door bidden in hun devotie tot het goddelijk Kind Jezus bij het beeld van het ‘Kindje Jezus van Praag’. Een beeld van het kind Jezus zoals het al eeuwenlang in Praag wordt vereerd en van waaruit de devotie wereldwijd is verspreid. Dat beeld toont ons het kind Jezus met de ene hand zegenend en in de andere hand de wereldbol, met een kroon op het hoofd als het teken, dat hij onze koning is. Dat bidden tot Jezus als kind kan heel verhelderend zijn. De meeste mensen die bidden tot de Heer Jezus stellen Hem bij hun gebed voor als een volwassen man, de gekruisigde en de verrezen Heer. Maar je kan ook tot Hem bidden in zijn  kindsheid zoals je het als kind geleerd hebt. 

Je mag het alles vragen. Ook Jezus heeft als kind zoveel moeten meemaken. Alles wat er gebeurde voor en na zijn geboorte, in zijn eerste levensjaren zorgen ervoor dat hij onze noden, pijnen en zorgen begrijpt. Inderdaad als wij in het evangelie lezen over alles wat er samenhangt met zijn aankondiging door de engel Gabriël aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth, zijn geboorte in Bethlehem, het bezoek en de aanbidding van de herders, de besnijdenis, de naamgeving, de opdracht in de tempel, het bezoek en de aanbidding van de wijzen, de vlucht naar Egypte, het verblijf als vreemdeling in Egypte, de terugkeer uit Egypte het verblijf in Nazareth, de terugvinding in de tempel … als we dat alles overwegen, kunnen we daar veel van onze kleine en grote dingen bekommernissen biddend in neerleggen.  

Het bidden tot het kind Jezus kan ons bidden ook eenvoudiger maken. Het is gemakkelijker om zijn gebed toe te vertrouwen aan het liefdevolle kind. Het bidden tot de Heer Jezus in zijn kindsheid mag ons ook laten denken aan wat Hij zelf zegt in het evangelie: “Voorwaar Ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.”  Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Koninkrijk van God.  

Met de ontvankelijkheid van een kind mogen we ons naar God richten. Paus Benedictus bad bij zijn bezoek aan het heiligdom in Praag deze woorden tot het goddelijk kind Jezus:

Heer Jezus, wij kijken tot U als kind en geloven dat u de zoon van God bent, mens geworden door de Heilige Geest in de schoot van de Maagd Maria. Net als in Bethlehem aanbidden wij U met Maria, Jozef,  de engelen en de herders en we erkennen U als onze enige redder. U bent arm geworden om ons met uw armoede rijk te maken. Geef dat wij nooit vergeten, de armen en allen die lijden. Bescherm onze gezinnen zegen alle kinderen in de wereld en maak dat de liefde die U ons heeft gebracht altijd onder ons moge heersen om ons te leiden naar een gelukkiger leven. Geef Jezus, dat allen de waarheid van uw geboorte mogen erkennen, op dat allen mogen weten dat U bent gekomen om licht, vreugde en vrede te brengen aan de hele mensenfamilie. U die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

 

Hits: 890