Agenda

Geen activiteiten gevonden

Mogen allen één zijn

Laatst bijgewerkt: dinsdag 29 januari 2019 Gepubliceerd: zaterdag 12 januari 2019 Geschreven door Lode Caes

Naar jaarlijkse gewoonte is er de derde week van januari de internationale bidweek voor de eenheid onder alle christenen. Ieder jaar organiseert de oecumenische werkgroep van Ieper een gebedsmoment met voorgangers uit verschillende christelijke kerkgemeenschappen. Dit jaar is dit op zondag 20 januari om 18.00 u. in de protestantse kerk Beluikstraat 19 te Ieper.

De viering duurt een klein uurtje en wordt dit jaar opgeluisterd door het parochiaal zangkoor OLV van Ieper o.l.v. Benjamin Luyckx.

De voorgangers zijn:

Namens de katholieke kerk: deken Roland Hemeryck, namens de protestantse kerk: porponent Eleonora Hof, namens de evangelische kerk: dr. Raymond Hausoul, namens de orthodoxe kerk: vader Pius Pauwelyn en namens de anglicaanse kerk: churchwarden Patricia Hawkins. 

U bent er van harte welkom om samen met alle christenen uit diverse kerkgemeenschappen en over gans de wereld te bidden voor de eenheid.

Januari is  de maand dat er veel zaken opnieuw opgestart worden: een nieuw begrotingsjaar of boekhoudjaar voor tal van verenigingen en ondernemers. Een heropstart voor heel wat organisaties en verenigingen. Een nieuw kalenderjaar voor van alles en nog wat. Maar het is al jaren ook traditie dat er die maand, tijdens de derde week, gebeden wordt voor de eenheid onder alle christenen, precies in de lijn van: “alles krijgt bij de start van het nieuwe jaar weer een nieuwe kans, een nieuw begin.”

Ook voor alle christenen die samen over gans de wereld bidden voor die eenheid, is het telkens weer zoeken en opnieuw beginnen om alle harten te verenigen. We inspireren ons immers allen samen vanuit diezelfde woorden van de Heer, vanuit hetzelfde Licht. Het is een mooie gewoonte waar we ook in Ieper met onze oecumenische werkgroep willen aan meewerken.

Maar oecumene, wat betekent dat ook weer? Wat doen die? Wat zijn ze? Waar staan ze voor? Een alom gekende TV-reporter zou daar een gestoffeerde reportage over kunnen maken. Onze eigen reporter te velde probeert nu even in zijn schoenen te lopen en gaat aankloppen ten huize van Ghislain Lacante, die al jaren lid is van de oecumenische werkgroep te Ieper. We bellen even aan en “vallen meteen met de deur in huis”.

K&L: Het is geweten dat er een oecumenische werkgroep actief is in Ieper. Hoelang bestaat die werkgroep al?

In 1986 reeds werd onder de bezieling van wijlen de heer Omer Linseele, journalist bij het toenmalige dagblad Het Volk, contacten gelegd voor ons eigen bisdom met het bisdom van Lincoln, Groot-Brittannië. Op zekere dag in 1986 bracht een delegatie van bisdom Lincoln en bisdom Brugge samen een bezoek aan Ieper aan de kathedraal en de Anglicaanse kerk. Daarna volgde een inhoudelijk gesprek rond samenwerking tussen beide bisdommen. Van het een kwam het ander en Omer was ervan overtuigd dat een dialoog tussen verschillende kerkgemeenschappen best mogelijk kon zijn. Daartoe informeerde hij op zijn parochie bij pater Boni of die hem daarbij kon steunen in zijn droomplannen. Samen met pater Boni zochten zij niet alleen contacten met de Anglicaanse gemeenschap maar eveneens ook met de protestantse kerk. En het lukte! Om het vuur brandende te houden ontstond die bewuste werkgroep voor de oecumene. Dit wil zeggen, een werkgroep die probeert de diverse kerkgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.

K&L: En is het dan bij die drie kerkgemeenschappen gebleven?

In de loop der jaren zijn er nog de orthodoxe en de evangelische kerkgemeenschappen bij gekomen. Er zijn dus nu in de werkgroep vertegenwoordigers uit 5 verschillende kerken.

K&L: Vijf verschillende kerkgemeenschappen. Ik neem aan dat het niet eenvoudig is om die allemaal met elkaar te verzoenen, op één lijn te krijgen? Of toch?

Het klopt inderdaad. In het begin verliep niet altijd alles van een leien dakje. Het water was soms veel te diep om gezamenlijk een viering te kunnen houden. Maar langzaam aan groeide de intentie om dat te verbeteren en stilaan werd over alle partijen heen gezocht naar waar samenwerking mogelijks kon en jaar na jaar, beetje bij beetje groeiden we steeds meer naar elkaar toe.

K&L: Kan je daar eens paar voorbeelden van geven?

Ieder jaar is er tijdens de derde week van januari het gebed voor de eenheid onder de christenen. Ook in Ieper doen we dit al vele jaren. Anglicanen, evangelisten, katholieken, orthodoxen en protestanten werken samen aan de opbouw van deze gebedsviering en symboliseren in hun gezamenlijk bidden de wil hun verlangen naar eenheid.

Daarnaast bezinnen we samen rond een thema over de eenheid of juist de verscheidenheid. Op Goede Vrijdag zijn we ooit gestart met een gezamenlijke boetetocht die sedert enkele jaren is uitgegroeid tot de gekende passietocht. Tijdens de Last Post ceremonie op 11 november bidden we in eensgezindheid, hand in hand, samen voor de vrede. We maken ook geregeld studie-uitstappen, zo bezochten we de Wereldraad van Kerken te Genève, het Vaticaan te Rome met een ontmoeting met de pauselijke raad voor de oecumene. Verder het bijbelhuis te Zevenkerken, de iconententoonstelling te Antwerpen, de Heilig Landstichting in Nijmegen, de orthodoxe gemeenschap te Chevetogne, enz.

Ook tijdens andere gelegenheden en vieringen zijn we samen aan het werk: bij voorbeeld de vieringen in de kathedraal “In Paradisum”. Tijdens de vredesdag in Ieper organiseerden we een open debat op de Grote Markt te Ieper, met vertegenwoordigers van de vrijzinnige koepel en ook met een rabbijn en een imam. Onlangs nog brachten we met enkele zangers uit drie kerkgemeenschappen kerstsfeer in het Jan Ypermanziekenhuis tijdens de ‘Warmste Week’. En nog zo veel meer.

K&L: En wat is jullie volgende initiatief?

Fijn dat je dit vraagt want zoals reeds gezegd bidden we ieder jaar voor de eenheid onder de christenen en dit wereldwijd. Hierbij heb ik dan de gelegenheid om iedereen uit te nodigen om naar de gebedsviering te komen op zondag 20 januari om 18.00 u. in de protestantse kerk, Beluikstraat 19 te Ieper. We bidden ongeveer een uurtje, samen met 5 verschillende kerkgemeenschappen, voor de eenheid, voor een oecumenische gezindheid. De viering wordt mede opgeluisterd door het parochiaal zangkoor OLV-Middelares. Allen van harte welkom.

K&L: Dank voor de toelichting en tot op 20 januari in de protestantse kerk, Beluikstraat 19 in Ieper. We zullen er graag aanwezig zijn om mee te bidden.

 

‘RECHT VOOR OGEN’

is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 18 tot en met 25 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” (zie Deuteronomium 16 vers 18-20) – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid, maakte Indonesië uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.

Hier vind je de brochure van de gebedsweek voor de eenheid onder christenen 2019 met achtergrond, teksten en gebeden.

Hits: 6340